Algemene voorwaarden

1. Aansprakelijkheid

1.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waardoor de Klant schade lijdt, is Your Digital Minds slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie en met een maximum van de prijs van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid van Your Digital Minds voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van directe en indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid en Your Digital Minds had kunnen weten dat door dit gedrag schade zou kunnen ontstaan.

1.2 De Klant vrijwaart Your Digital Minds voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de Klant geleverde Diensten van Your Digital Minds.

1.3 Your Digital Minds is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de website van de Klant. Your Digital Minds is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de juistheid van de op de website van de Klant geplaatste informatie.

1.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na ontstaan daarvan, schriftelijk aan Your Digital Minds meldt. Schade die buiten die termijn ter kennis van Your Digital Minds is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen aanmelden.

 

Wat maakt ons uniek?

Netwerk Met Specialisten

We hebben diverse specialisten in dienst. Hierdoor kunnen wij jou snel verder op weg helpen met je online marketing.

Google Ads Partner

YDM is Google Partner. Dit wil zeggen dat wij geaccrediteerd zijn door Google om campagnes uit te voeren.

Google Shopping Ads

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van Google Shopping Campagnes. Verhoog direct de conversie van je webshop.

Transparantie & Eerlijke Prijzen

Geen kleine lettertjes en transparantie in onze werkzaamheden en prijzen.

Vraag een gratis Quick Scan aan

Geheel vrijblijvend binnen 5 werkdagen in je inbox!

Klanten

Een greep uit ons portfolio.

Let’s Get Started

Klaar voor groei & verandering? Laten we samen de conversie verhogen.

Open chat
💬 Contact opnemen?
Hi 👋
Kunnen wij jou helpen?